9b阁楼,美丽的顶层公寓,由Dimitar Karanikolov和Veneta Nikolova拥有